Translate

Search This Blog

Friday, July 9, 2010

SAWANDANA

Sesebutan ka jalma di urang Sunda mah kacida reana. Ari anu dijadikeun patokanana aya opat rupa nyaeta :

A. Nyokot tina patokan bedana umur

B. Nyokot tina patokan rupa,wanda jeung kaayaan

C. Nyokot tina patokan tingkah laku

D. Nyokot tina pangkat jeung pagawean.
A. SESEBUTAN KA JALMA NYOKOT TINA PATOKAN BEDANA UMUR

Jabang bayi : orok anu masih di jero kandungan

Orok : ti mimiti dilahirkeun nepi kabisa diuk

Budak : mimiti bisa diuk nepi ka rumaja

Lelengkah halu :budak keur diajar leumpang

Kembang buruan :budak keur sesedengna pikayungyuneun

Bilatung dulang :budak keur sesedengna beuki dahar

Parawan, cawene, mojang :awewe nincak rumaja (can kawin)

Jajaka, bujangan :lalaki nincak rumaja (can kawin)

Parawan jekekan :keur sesedengna rumaja

Bujang jengglengan :keur sesedengna rumaja

Beger :mangkat birahi, awewe resep ka lalaki, Lalaki mimiti bogoh ka awewe

Baleg tampele :beger nudibarengan rasa era (sieun)

Galak sinongnong :beger pikeun lalaki, ari ti kajauhan wani Tapi ari geus deukeut era

Turun amis cau :Awewe nu mimiti kaluar buuk lemes tina Luhureun tarang cirina sorana halimpu Jeung resep dangdan atawa ngageulis

Sengserang panon :awewe keur sesedengna resep ka lalaki

Ngemboan :lalaki sorana ngagedean, badanna sembada Jeung mimiti bijil kumis

Bujang tarangna :lalaki geus kawin tapi can nikah

Parawan kolot :umurna geus kolot can boga salaki

Bujang kolot:umurna geus kolot tapi can boga pamajikan

Randa :awewe anu geus ditalak ku salakina

Randa bengsrat :awewe anu geus ditalak tapi can kungsi kawin

Randa maesan:awewe anu ditinggal maot ku salakina

Turun karanjang:nikah ka adi beuteung

Gulangkep :nikal ka pamili

Beger mindo:beger ka dua (umur tilu puluh taunan)

Meunang umur:umurna opat puluh taun

Tengah tuwuh :umurna lima puluh taun

Cueut ka hareup:umurna lima puluh taun kaluhur

Tunggang gunung :umurna genep puluh taun ka luhur

Sengserang padung :geus kolot pisan

Tawehwoh :geus kolot, huntuna arompong

Tokroh-tokroh : geus kolot pisan , leumpangna geus kundang Iteuk

Pikun : geus kolot pisan,pamikiranana tos balik Balik deui ka budak

Pancakaki : rundayan katurunan contona : Indung bapa - anak - incu - buyut - bao - udeg, Udeg - janggawareng - gantung siwur - laer

Pancakaki sejenna :raka - adi - paman - bibi - uwa - toa - alo - suan - Adi misan - aki - nini - uyut

Dulur pet ku hinis :adi jeung lanceuk anu saindung sabapa

Dulur saindung :anu bareng dikandung ku indung

Dulur sabapa :anu bapana sarua

Dulur pateterean :salaki jeung pamajikan pada mawa anak waktu nikah

Dulur sasusu :anu bareng di susuanana

Dulur sabrayna,dulur misan :anak adi atawa anak lanceuk

Dulur mindo :anakna dulur misan

Kulawarga :indung bapa jeung anak

Pamili :nu saturunan atawa sakokocoran ti indung Bapa

Baraya :anu masih rundayan ti pancakaki

Deungeun-deungeun :batur (taya patula-patali sareng pancakaki)

Baris wali :lalaki turunan ti bapa

Panganten :lalaki awewe nuju ditikahkeun

Bebene :kabogoh lalaki

Beubeureuh :pisalakieun

Beubeureuh maneuh :salaki

Patih goah :pamajikan

Batur sakasur : salaki jeung pamajikan


B. SESEBUTAN KA JALMA NYOKOT TINA PATOKAN RUPA JEUNG WANDANA

Montok : awak seseg jeung sehat

Bongsor : haloghog = gancang ngagedean

Kutet : awak leutik bae Belekesenteng,buta tulang

Buta daging : Keur meujeuhna ras

Geulis : awewe anu boga rupa hade

Kasep : lalai nu boga rupa hade

Bahenol : awewe anu rupana taya cawadeun sarta Pikabitaeun

Songgeng : bujur nonjol ka tukang, cangkeng Dengkeng

Telebeng : teu aya cangkengan

Budayut : bureuteu / beuteung nyemplu

Gembru : budak lintuh

Lenggik : awewe nu cangkengna leutik

Ceking : awakna leutik

Bayuhyuh : lalaki lintuh

Bucitreuk : gede beuteungna wungkul

Pacer :bitisna leutik

Gembil : pipina lintuh

Bongkok : tonggongna bengkung

Bongkok meongeun : bengkung palebah punduk

Jebleh : biwir handap ngapleh

Jeding : biwir luhur nyudik

Dengkol : tarangna nongnong

Deleng : panenjona menceng

Ciriwis : buukna carang

Beke : awakna pendek

Peang : awakna kuru teusaimbang jeung Jangkungna

Pincang : sukuna leutik sabeulah

Pinjeg : tetepokanana luhur sabeulah

Rijep : matana sering ngerejep

Ngohngor : huntuna nonjol ka hareup

Tonggar : huntu luhur nonjol ka hareup

Deog pengkor: gempor teu bisa leumpang

Bedegul : awakna busekel

Bopeng : pipina pinuh kuceda urut cacar

Pecak : panonna teu nempo sabeulah

Bewosan : pipina jeung gado pinuh ku bulu

Sipit : siki panonna leutik (bangsa cina)

Bolotot : siki panonna gede

Rebing : daun ceulina rubak

Lolong : panonna teu nenjo

Rejeh : biwir panon beureum sarta caian bae

Pengkeh : sukuna upama nangtung saperti aksara O (polio)

Teklok : sukuna upama nangtung saperti hurup X (polio)

Egang : leumpang ngageang

Ponges : irungna cacad

Suwing : biwir luhurna beulah

Butak : buukna teu jadi saparo

Pireu : teu bisa ngomong

Torek : teu bisa ngadenge

Cadel : ngomongna teu bentes utama ngucapkeun Hurup R

Candael : ngomongna anca

Latah,gehgeran : sok nurutan omongan batur,teukaop reuwas

Saliwang : anu salah pangdengena

Sumbiar : upama nempo teu bisa mantep,kamana Karep

Mikung : ceulina leutik jeung daun ceuli kewung

Cameuh : gadona nyueut ka hareup

Kampeng : sirahna penjol

Jebrag : dampal sukuna meber ka gigir

Kiting : Ramona merengkel

Kampreng : leungeunna paeh teu bisa diobahkaeun

Cenggehan : Ramona aya nunempel (gene)

Keueusan : huntu budak anu teu jadi, jiga ompong

Karehol : huntuna teu beres

Galing : buukna merengkel

Galing muntang : galling tungtungna wungkul

Kempot : pipina ngalewo upami imut saperti liang Undur-undur

Bule : kulit jeung buukna bodas saperti walanda

Hideung santen : semu hideung jeung mulus beresih

Gondok : panyakit dina beuheung ngagayot

Sengkek : beuheung pondok

Ompong : huntuna parunglak

Harigu manukeun : dadana nonjol ka hareup

Taktak korangeun : taktakna mudun (saperti korang)

Hulu peutieun : huluna leutik teu saimbang jeung badanna

Beuteung anjingeun : beuteungna neros gede kaluhur (saperti Beuteung anjing)

Beuteung bangkongeun : beuteungna rubak ka gigir

Bengo : Sungutna menyon ka kenca/ka katuhu

www.salaka.net

This about Us Clik here : PENTING …!

Google+ Followers

PENGUNJUNG YANG TERCINTA

Artikel, Gambar, Video yang ada di website ini terkadang berasal dari berbagai sumber website lain, Dan Hak Cipta Sepenuhnya dipegang oleh sumber lain tersebut. Jika Anda Keberatan, Apabila Ada Artikel, Gambar, ataupun Video yang tidak berkenan bagi anda ataupun merupakan Hak Cipta Anda, Segera KONTAK KAMI agar dapat kami tindak lanjuti secepatnya

Silahkan Kasih Komentar Agar Blog ini Dapat lebih menarik lagi... & Terima Kasih atas Komentarnya.

Popular Posts

BANDUNG Paris van Java With Love

Blog seru lainnya.

BERITA KITA

VIDEO

Loading...

searchresults

Search Engine